×
Ellenőrzés folyamatban, kérem várjon!

Online garancia érvényesítése,

termékregisztráció és eredet ellenőrzés

A jótállási jegyen szereplő útmutató szerint töltse ki a regisztrációs űrlapot. Az adatok kitöltése után azonnal érvényesítésre kerül a termékre vonatkozó kiterjesztett garancia, melyről néhány percen belül a megadott e-mail címen kap visszaigazolást.
Végezze el a regisztrációt a vásárlást követő 7 napon belül minden termék esetében. Az online termékregisztráció kihagyása vagy nem megfelelő kitöltése a garancia elvesztését vonhatja maga után. Amennyiben kérdése lenne, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
E-mail: info@bvf.hu
Ügyfélszolgálat: +36 (1) 490 0490

Noirot

A Noirot termékek online garancia érvényesítését a noirot.hu/garancia oldalon tudja elvégezni.

x Adatvédelmi nyilatkozat

1.        Az adatkezelő adatai:

Közös adatkezelők neve: BVF Fűtési Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság; BVF Electronics Korlátolt Felelősségű Társaság; Caleo Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság.

 

Közös adatkezelőket képviselő adatkezelő:

BVF Fűtési Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1173 Budapest, Gyurgyalag utca 23.

Postacím: 1173 Budapest, Pesti út 237. Home Center C. ép. 1.

E-mail: b.ferenc@bvfheating.com 

Telefon: +36 1 253 0910

Weboldal: http://www.bvfheating.hu  

http://www.caleo.hu 

http://www.padlofutes.hu 

http://www.padlofutes.net 

http://www.infrapanel.net 

http://www.bvfheating.com 

Facebook oldal: https://www.facebook.com/bvfheating/

2.        Az Adatvédelmi tájékoztató célja és hatálya:

Az Adatkezelési tájékoztató célja, hogy biztosítsa a BVF Fűtési Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő által kezelt adatok vonatkozásában az adatvédelem elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, valamint meghatározza a BVF Fűtési Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság által vezetett, adatvédelemmel kapcsolatos nyilvántartások kezelésének rendjét, illetve egyéb, megfelelő technikai vagy szervezési intézkedéseket.

A jelen tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelőnél, valamint szervezeti egységeinél nyilvántartott valamennyi személyes, különleges és közérdekű adatra, a velük végzett adatkezelési műveletek teljes körére keletkezésük, felhasználásuk, feldolgozásuk helyétől, valamint megjelenési formájuktól függetlenül. Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy minden adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályoknak.

3.        Az Adatvédelmi tájékoztató jogszabályi háttere:

Az adatokat Adatkezelő saját belső adatvédelmi szabályzatával, valamint az alábbi jogszabályokkal összhangban kezeli, illetve védelmükről gondoskodik:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.),
 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény,
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól,
 • a évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

4.        Az adatkezelés alapelvei:

Az Adatkezelő által folytatott adatkezeléseket az alábbi szempontok (elvek) betartása mellett folytatja:

 • Jogszerűség, tisztességes adatkezelés és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
 • A célhoz kötöttség elve: Személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, azokat adatkezelő nem kezelheti ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.
 • Az adatminimalizálás (adattakarékosság) elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának szempontjából megfelelő és releváns, a cél elérésére alkalmas, illetve a szükségesre korlátozódik. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 • Az adatminőség (pontosság) elve: Az adatkezelőnek mindig pontosan rögzítenie kell az érintettől felvett személyes adatokat. Ezen adatoknak pontosnak, teljesnek kell lenniük és az adatkezelés során – szükség esetén - biztosítani kell naprakészségüket is.
 • Korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adat tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel. Amennyiben teljesült az adatkezelés célja, akkor a kezelt személyes adatokat törölni kell.
 • Integritás és bizalmas jelleg: Az adatkezelési műveleteket úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az érintettek magánszférájának védelme (az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve). Az adatkezelő vagy tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, tovább a technika mindenkori fejlettségére tekintettel meg kell tennie azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság érvényre juttatásához szükségesek.
 • Elszámoltathatóság: Az adatkezelő felelős a fenti adatkezelési elveknek, szempontoknak való megfelelésért, továbbá adatkezelőnek képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

5.        Adatkezelések

Jelen tájékoztató az Adatkezelő valamennyi adatkezelése közül az alábbi, Adatkezelő saját belső szabályzatában szereplő adatkezelésről ad megfelelő tájékoztatást az Infotv. és az GDPR rendelkezéseinek, valamint a NAIH vonatkozó állásfoglalásának megfelelően:

 1. Online és/vagy offline módon megvalósuló, tevékenységgel összefüggő adatkezelések:
 • Információkérés (megkeresés), ajánlatkérés és megrendelés
 • Regisztráció keretében megvalósuló adatkezelések
 • Sütik (cookie-k)
 • Ügyfélkapcsolat fenntartása érdekében folytatott adatkezelés
 • Kamerarendszer üzemeltetésével összefüggő adatkezelések

Online és/vagy offline módon megvalósuló, tevékenységgel összefüggő adatkezelések

Az érintett online is érvényesítheti garanciális jogait, a terméket regisztrálhatja és eredet ellenőrzését végezheti a https://www.bvf.hu/termekregisztracio/ URL-en keresztül.

 

 1. Vásárló adatai
  A elektronikus űrlapon az érintettnek meg kell adnia a következő személyes adatokat: az érintett neve, vagy az általa képviselt cég neve, e-mail címe, valamint a vásárlás helye (számlát kiállító cég neve). A bekért adatok ezen mezőinek kitöltése kötelező. A feni bekért adatok a későbbiekben felmerülő esetleges garancia érvényesítéskor való azonosításhoz szükségesek, illetve a megadott e-mail címre küldi az Adatkezelő a termékregisztrációról szóló igazolást, tekintet nélkül annak sikerességére vagy sikertelenségére, melyet az üzenetben feltüntet.
 2. Termék adatai
  A személyes adatok mellett szükséges a termék típusának és regisztrációs számának megadása. Amennyiben a felhasználó a legördülő listából az alábbiak valamelyikét választja „BVF NG 300, BVF NG 400, BVF NG 500, BVF NG 600, BVF NG 800, BVF NG Fekete üveg 600, BVF NG Fekete üveg 800, BVF NG Fehér üveg 600, BVF NG Fehér üveg 800, BVF NG Tükör 400, BVF NG Tükör 600” az adott termékre vonatkozóan a felület kiegészül a termék gyártási számának megadásával is.
  A felhasználónak egyszerre több termék regisztrációjára is lehetősége van.

 

A fenti adatok kitöltésével a felhasználónak a termékregisztráció alján található „termék(ek) regisztrálása” gombbal van lehetősége a termékregisztrációt elindítani. A regisztráció folyamán a rendszer azonnal ellenőrzi a megadott termék adatok helyességét és erről a következő megjelenő ablakban tájékoztatást ad, valamint a megjelenő adatokkal egy visszaigazolást is küld a felhasználó számára.

A termékregisztrációs oldalon a Google Invisible reCaptcha biztonsági modulja ellenőrzi a felhasználó valódiságát, mely a rendszer biztonsága érdekében került beépítésre.

Adatkezelő a termékregisztráció során elérhetővé teszi adatkezelési tájékoztatóját, mely tartalmazza a vonatkozó adatkezeléssel összefüggő tájékoztatást. Adatkezelő emellett jelölőnégyzet kitöltésével ad lehetőséget arra, hogy az érintett nyilatkozzon arról, hogy megismerte az adatkezelési tájékoztatót, elfogadja az abban foglaltakat, illetőleg hozzájárul az adatai kezeléséhez.

 

Adatkezelő a fentiektől eltérő módon (pl. facebook, twitter útján, egyéb online felületen) megvalósuló megkereséseket nem kezel. Azokat a beérkezésről/kézhezvételről számított tudomásszerzést követően a technikai lehetőségeihez mérten, haladéktalanul és válasz nélkül törli.

 

 

Az adatkezelés nyilvántartási számmal nem rendelkezik, tekintettel arra, hogy megfelel az ügyfélkapcsolat kritériumainak, melyről a NAIH nem vezet nyilvántartást.

 

Ügyfélkapcsolat fenntartása érdekében folytatott adatkezelés

Adatkezelő az ügyfelei elérhetőségeit, tehát mindazon természetes személy (akár ezen érintett valamely jogi személy képviseletében vagy meghatalmazásában, akár saját jogán lép fel) elérhetőségeit, akikkel jogviszonyba kerül egy adott kivitelezés kapcsán, saját rendszerén belül, elektronikusan nyilvántartja az ügyfélkapcsolat fenntartása, illetve a kommunikáció folytatása érdekében. Adatkezelő ezen adatkezelés keretében kezeli az érintettek kereszt- és vezetéknevét, e-mail címét, levelezési címét és telefonszámát. Adott esetben adatkezelő kezeli az érintettek titulusát, beosztását, illetőleg azon jogi személy nevét, melyet az érintett képvisel. Adatkezelő saját informatikai rendszerén belül, a nyilvánosságtól, illetve a jogosultsággal nem rendelkező munkavállalóktól elzártan kezeli.

 

A jelen adatkezelés keretében kezelt adatokhoz hozzáférése van Adatkezelő elektronikus tárhelyének üzemeltetőjének is oly módon, hogy a szerverre feltöltött személyes adatokat az üzemeltetés keretében értelemszerűen megismerhetik az említett üzemeltetők. A fent rögzített üzemeltetők ebből a szempontból külön adatkezelőnek minősülnek, adatkezeléseikre saját adatkezelési szabályzatuk tekintendő irányadónak. Az említett üzemeltetők adatait Adatkezelő belső szabályzatának 8. számú melléklete tartalmazza.

 

Adatkezelő az érintettek hozzájárulásával kezeli a szóban forgó személyes adatokat, melyeket különböző módon szerez be: az elektronikus űrlapok (ajánlatkérés) kitöltésével az érintetteknek módjukban áll nyilatkozni arról, hogy megismerték az adatkezelés szabályait, illetőleg arról, hogy elfogadják, hogy Adatkezelő ennek megfelelően kezelje a megadott adataikat; Amennyiben a hozzájárulás nem tud ebben a formában megvalósulni, Adatkezelő írásos nyilatkozatot szerez be a személyes adatok megadását megelőzően, hogy az érintettek megismerték az adatkezelés szabályait, és elfogadják, hogy Adatkezelő ennek megfelelően kezelje az adataikat.

 

Az adatkezelés nyilvántartási számmal nem rendelkezik, tekintettel arra, hogy megfelel az ügyfélkapcsolat kritériumainak, melyről a Hatóság nem vezet nyilvántartást.

 

A lenti adatokon felül az érintettekről az ügyfélkapcsolat keretében begyűjtött és kezelt egyéb személyes adatok Adatkezelő nem kezel, azokról nem vezet nyilvántartást.

Ügyfélkapcsolat fenntartása érdekében folytatott adatkezelés

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok forrása

Az adatkezelés időtartama

Kereszt- és vezetéknév

Ügyfélkapcsolat fenntartása, kommunikáció 

Az érintett hozzájárulása

Közvetlenül az érintettől felvett

Az érintett kérésére történő törlésig

E-mail cím

Ügyfélkapcsolat fenntartása, kommunikáció 

Az érintett hozzájárulása

Közvetlenül az érintettől felvett

Az érintett kérésére történő törlésig

Levelezési cím

Ügyfélkapcsolat fenntartása, kommunikáció 

Az érintett hozzájárulása

Közvetlenül az érintettől felvett

Az érintett kérésére történő törlésig

Telefonszám

Ügyfélkapcsolat fenntartása, kommunikáció 

Az érintett hozzájárulása

Közvetlenül az érintettől felvett

Az érintett kérésére történő törlésig

Titulus, beosztás

Ügyfélkapcsolat fenntartása, kommunikáció 

Az érintett hozzájárulása

Közvetlenül az érintettől felvett

Az érintett kérésére történő törlésig

Képviselt szerv

Ügyfélkapcsolat fenntartása, kommunikáció 

Az érintett hozzájárulása

Közvetlenül az érintettől felvett

Az érintett kérésére történő törlésig

 

6.      Az adatkezelés szabályai:  

 

Az érintett jogai:

 1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az Infotv. meghatározott feltételek szerint:
  1. az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),
  2. kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),
  3. kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),
  4. kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),
  5. kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (törléshez való jog),
  6. a Hatóság eljárását kezdeményezhesse (hatósági jogorvoslathoz való jog) és
  7. a bíróság eljárását kezdeményezhesse (bírósági jogorvoslathoz való jog).

 

 1. Az érintettnek a fenti bekezdéssel összhangban jogában áll kérelmezni:
 1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a releváns információkhoz hozzáférést kapjon.

 1. személyes adatainak helyesbítését:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 1. személyes adatainak törlését vagy zárolását:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

 1. személyes adatainak kezelésének korlátozását:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 1. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az érintettek ezen jogok érvényesítését megkönnyítendő az adatkezelő a kérelmek lényegesebb elemeit tartalmazó nyilatkozatmintákat (formanyomtatványokat) bocsáthat az érintettek rendelkezésére.

 

III. Az érintettnek joga van továbbá arra, hogy:

 1. személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja:
  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.
 2. tiltakozzon az adatkezelés ellen:
  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 3. ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya:
  Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

Az érintett jogai érvényesülésének biztosítása:

 1. Az adatkezelő az érintett jogai érvényesülésének elősegítése érdekében:
 1. az érintett részére az Infotv.-ben, valamint jelen tájékoztatóban meghatározott esetekben nyújtandó bármely értesítést és tájékoztatást könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíti.

Adatkezelő az adatkezelési tájékoztatót egyrészt elektronikus úton a honlapján egy külön csatolmányként vagy aloldalként, valamint adott esetben az online regisztrációs ívein egy link formájában, másrészt papíron azon a helyen teszi elérhetővé, ahol az érintettek az adatkezelés megkezdésekor elérhetik.

 1. az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

Adatkezelő a jelen tájékoztató 1. főpontjában rögzített elérhetőségek valamelyikén fogadja az érintettet megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmeket.

A tájékoztatáshoz való jog:

Tájékoztatás a személyes adatok megszerzésének időpontjában:

 1. Amikor az érintettre vonatkozó személyes adatok az érintettől az adatkezelő kezelésébe kerülnek, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:
 2. az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 4. ha a személyes adatok nem az érintettől lettek megszerezve: az érintett személyes adatok kategóriái;
 5. adott esetben a személyes adatok címzettjeit, illetve a címzettek kategóriáit, ha van ilyen.
 6. Az I. pontban említett információk mellett az érintettet a következő kiegészítő információkról is (elsősorban kérésére) tájékoztatni kell:
 7. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 8. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 9. az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához van joga az érintettnek, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 10. a felügyeleti szerv címzett panasz benyújtásának jogáról;
 11. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása

 

 • Az I. és II. pont szerinti eljárásrend alkotja az adatkezelő tájékoztatási gyakorlatát. A tájékoztatásra adatkezelő az adatkezelések megkezdését megelőzően nyilvános módon, érthető és átlátható tartalommal biztosít lehetőséget úgy, hogy a mindenkor hatályos (és adott esetben korábbi) adatkezelési tájékoztató(ka)t honlapján közzéteszi, valamint az adatkezelés megkezdésekor, vagyis a személyes adatok megszerzése idején papír alapon is az érintett rendelkezésére bocsátja.

 

 1. Ezen felül adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja az érintett adattovábbítások fentiek szerinti címzettekről.

 

 1. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről, ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens az adatkezelő rendszerén belül valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

 1. Ha az érintett a jelen tájékoztató „az érintett jogai” fejezetének I. és II. bekezdéseiben meghatározott kérelmét az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására az adatkezelő elutasítja, az érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja
 2. az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint
 3. az érintettet az Infotv. alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja.

 

Előzetes tájékoztatás:

 1. Az előzetes tájékozódáshoz való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek megkezdését megelőzően vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően haladéktalanul az érintett számára hozzáférhetővé teszi
 2. az adatkezelő és – ha valamely adatkezelési műveletet adatfeldolgozó végez, az adatfeldolgozó – megnevezését és elérhetőségeit,
 3. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeit,
 4. a tervezett adatkezelés célját és
 5. az érintettet az Infotv., valamint az Adatkezelő saját szabályzata alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését.

 

 1. Az I. bekezdésben foglaltakkal egyidejűleg, azzal azonos módon vagy az érintettnek címzetten az adatkezelő az érintett számára tájékoztatást nyújt
 2. az adatkezelés jogalapjáról,
 3. a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamáról, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 4. a kezelt személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – köréről,
 5. a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrásáról és
 6. az adatkezelés körülményeivel összefüggő minden további érdemi tényről.

 

 • A II. bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatás teljesítését az elérni kívánt céllal arányosan az adatkezelő késleltetheti, a tájékoztatás tartalmát korlátozhatja vagy a tájékoztatást mellőzheti, ha ezen intézkedése elengedhetetlenül szükséges:
 1. az általa vagy részvételével végzett vizsgálatok vagy eljárások – így különösen a büntetőeljárás – hatékony és eredményes lefolytatásának,
 2. a bűncselekmények hatékony és eredményes megelőzésének és felderítésének,
 3. a bűncselekmények elkövetőivel szemben alkalmazott büntetések és intézkedések végrehajtásának,
 4. a közbiztonság hatékony és eredményes védelmének,
 5. az állam külső és belső biztonsága hatékony és eredményes védelmének, így különösen a honvédelem és a nemzetbiztonság vagy
 6. harmadik személyek alapvető jogai védelmének

biztosításához.

 

A hozzáféréshez való jog:

 1. Az érintettnek joga van arra, hogy kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa.

 

 1. A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében az érintettet kérelmére az adatkezelő tájékoztatja arról, hogy személyes adatait maga az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e.

 

 • Ha az érintett személyes adatait az adatkezelő vagy a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli, az adatkezelő az II. bekezdésben meghatározottakon túl az érintett rendelkezésére bocsátja az érintett általa és a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatait és közli vele
  1. a kezelt személyes adatok forrását,
  2. az adatkezelés célját és jogalapját,
  3. a kezelt személyes adatok körét,
  4. a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – körét,
  5. a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam meghatározásának szempontjait,
  6. az érintettet az Infotv alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését,
  7. profilalkotás alkalmazásának esetén annak tényét és
  8. az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és az azok kezelésére tett intézkedéseket.

 

 1. Az érintett hozzáféréshez való jogának érvényesítését az adatkezelő az elérni kívánt céllal arányosan korlátozhatja vagy megtagadhatja, ha ezen intézkedés elengedhetetlenül szükséges a jelen tájékoztató „előzetes tájékoztatás” fejeztének II. bekezdésében meghatározott valamely érdek biztosításához.

 

 1. A III. bekezdésben foglaltak szerinti intézkedés alkalmazása esetén az adatkezelő írásban, haladéktalanul tájékoztatja az érintettet
  1. a hozzáférés korlátozásának vagy megtagadásának tényéről, továbbá jogi és ténybeli indokairól, ha ezeknek az érintett rendelkezésére bocsátása a jelen tájékoztató „előzetes tájékoztatás” fejeztének II. bekezdésében meghatározott valamely érdek érvényesülését nem veszélyezteti, valamint
  2. az érintettet az Infotv. alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy az érintett a hozzáféréshez való jogát a Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja.

 

Helyesbítés:

 1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 2.  

 3. A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő, ha az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat – különösen az érintett kérelmére – haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti.
 4.  

  • Mentesül a helyesbítési kötelezettség alól az adatkezelő, ha
   1. a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az érintett sem bocsátja rendelkezésére, vagy
   2. az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.
  1. Ha az adatkezelő az II. bekezdésben meghatározottak szerint az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat helyesbíti, annak tényéről és a helyesbített személyes adatról tájékoztatja azt az adatkezelőt, amely részére a helyesbítéssel érintett személyes adatot továbbította.

   

  Korlátozás:

  1. Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

   

  1. Az adatkezelési korlátozás megszüntetése esetén az adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.

   

  Törlés:

  A törléshez való jog érvényesítése érdekében az adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes adatait, ha

  1. az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés
  2. az adatvédelmi alapelvekkel ellentétes,
  3. célja megszűnt vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,
  • törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy
  1. jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,
  2. az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, kivéve az Infotv.-ben rögzített esetekben.
  3. az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
  4. az Infotv. vonatkozó rendelkezésében meghatározott időtartam eltelt.

  7.      Jogorvoslat:

  Amennyiben az érintettnek kérdése, problémája merül fel az adatkezelésekkel kapcsolatban, a jelen tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

   

  Az adatkezelő a hozzá postai úton vagy faxon érkezett leveleket, ügyfélmegkereséseket érkeztető számmal látja el, majd a feladó nevével és az érkezés dátumával rendszerében 5 évig megőrzi.

  Adatkezelő a beérkezett e-maileket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.

   

  Az érintett az adatkezelési eljárással kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

   

  Hatóság neve:                       Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  Hatóság rövidített neve:          NAIH

  Székhely:                               1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

  Honlap:                                 www.naih.hu

  Email:                                   ugyfelszolgalat@naih.hu

  8.      Záró rendelkezések

  A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos Infotv. rendelkezései, valamint a tájékoztató 3. pontjában meghatározott egyéb jogszabályok az irányadók.
  A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

  Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

  Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat sem a megadás után, sem azt követően nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

  Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás kihirdetése és hatálybaléptetése között Adatkezelő kellő időt hagy annak érdekében, hogy az érintettek a módosított tájékoztató tartalmát megismerhessék.

x A gyártási szám helye
Az infrapanel gyártási száma megtalálható a termék hátoldalán, illetve a termék csomagolásán 123.123 formátumban.

TERMÉK CSOMAGOLÁSÁN

A gyártási szám a termék csomagolásán az infrapanel típusa alatt található.


TERMÉK HÁTOLDALÁN

A gyártási szám az infrapanel hátoldalán lévő vonalkód jobb alsó sarkában található, melyet a bekötési ponton vagy a rögzítőkonzolon talál.
Vásárló adatai
Számlázási név
E-mail cím
Számla sorszáma
Vásárlás vagy cserekészülék kézhezvételének dátuma
Megismertem az adatvédelmi tájékoztatót és hozzájárulok az adataim kezeléséhez:
1. termék
Termék típusa
Regisztrációs száma
Regisztrálható
! A megadott szám már regisztrálva van!
! Nem létező regisztrációs szám!
Gyártási száma
+
+1 termék hozzáadása

Adatvédelmi nyilatkozat

© 2021 BVF Fűtési Megoldások Kft.